hlavicka

O projektu

Projekt se zabývá analýzou a monitoringem stavu ekosystémů vázaných na přirozené lesy České republiky. Tyto lesy představují významná refugia původních, druhově bohatých a dříve často rozšířených prvků středoevropské krajiny (např. velmi staré a přestárlé stromy s uvolněnou kůrou či stromovými dutinami, přítomnost mrtvé dřevní hmoty, apod.), na něž jsou často vázány velice náročné a specializované organismy, které mnohdy patří k chráněným a vysoce ohroženým druhům. Přirozené lesy se tedy mohou řadit k tzv. hotspotům biodiverzity. Poznání přírodního stavu lesa a jeho dynamiky, jakožto výchozího bodu pro škálu člověkem ovlivněných až degradovaných stavů lesa na daném typu přírodního stanoviště, stejně jako na něj vázaných organismů, je nezbytné pro zachycení a následné hodnocení přírodních stanovišť a jejich vývojových změn v čase.

Cíle

Předmětem a základním cílem projektu je získání podkladů pro opakovaná hodnocení stavu vybraných lokalit přirozených lesů na základě podrobných šetření biologických, dendrometrických a pedologických ve vybraných referenčních lokalitách lesů ponechaných samovolnému vývoji, které jsou evidovány v Databance přirozených lesů ČR, a zároveň určit vliv širšího krajinného kontextu na změny biodiverzity přirozených lesů.

Rozdělení

Vzhledem ke komplexnosti projektu bude projekt pro přehlednost rozdělen do tří částí, které se na sebe logicky navazují a vzájemně se doplňují. Tyto části jsou:

Metodika

Monitoring bude založen na celoplošných šetřeních v přirozených lesích vycházejících z jednotné metodiky sběru a zpracování dat a na zpracování dostupných prostorových dat. Takto koncipovaný monitoring na reprezentativní síti lokalit bude využit jako modelový a zpřesňující podklad jednak pro celoplošně prováděný monitoring s nižší podrobností a jednak pro aplikace v ochranářském managementu chráněných lesů.

Výsledky

Výsledkem projektu bude analýza a monitoring stavu ekosystémů přirozených lesů. Výsledek projektu bude zpracován ve formě souhrnné výzkumné zprávy, obsahující soubor doporučení určený pro kompetentní orgány státní správy – cílovou skupinu projektu.


Výstupy projektu přispějí nejen k bližšímu poznání ekologie přirozených lesů, ale hlavně vytvoří rámec pro co nejobjektivnější posouzení a zhodnocení pravděpodobného stavu a trendů vývoje biodiverzity vzhledem k rizikovým faktorům životního prostředí včetně antropogenní zátěže v podobě fragmentace krajiny.

Příjemce dotace na řešení projektu

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ) je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou k 1. 1. 2007 Ministerstvem životního prostředí ČR dle zákona č. 341/2005 Sb. za účelem výzkumu všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik, výzkumu biologické rozmanitosti a její ochrany, odborné podpory ochrany přírody a péče o krajinu a výzkumu v oblasti okrasného zahradnictví. Ústav existuje kontinuálně již od roku 1927, kdy byl výnosem tehdejšího ministerstva zemědělství založen na bývalém panství hraběte Arnošta Emanuela Silva Taroucy v Průhonicích.


V současnosti představuje multioborové pracoviště, pokrývající komplexní výzkum krajiny na všech úrovních – na škále ekosystémů, společenstev a populací až k jednotlivým organismům. Část výzkumné činnosti zajišťuje pracoviště VÚKOZ v Brně.copyright (c) 2015 - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. logo VUKOZ