hlavicka

Monitoring a analýza vývoje přirozených lesů

Lesy dlouhodobě ponechané samovolnému vývoji umožňují sledování přirozeného vývoje ekosystému v provázanosti všech jeho složek. Různé fáze vývoje lesa provázené změnami intenzity zastínění půdního povrchu, bezprostřední dopad větrných disturbancí včetně následného postupu přirozené sukcese stejně jako vliv tlejícího dřeva na druhové složení a strukturu porostů tvoří aspekty, jejichž sledování v hospodářských lesích znemožňuje těžba dřeva a následná řízená obnova cílových dřevin. Studium přirozených procesů tak přináší cenné poznatky například pro ochranu ohrožených druhů nebo pro zdokonalování postupů přírodě blízkého lesního hospodaření.


Cíle

V lokalitách přirozených lesů, typicky o velikosti desítek hektarů, budou provedena podrobná šetření dendrometrická, fytocenologická a pedologická a na jejich základě bude hodnocen dlouhodobý vývoj dřevinného patra, fytocenóz, půdního prostředí a jejich prostorová variabilita a diverzita.Zvláštní pozornost bude věnována roli lokální historické kontingence vývoje lokalit, zejména setrvačnému vlivu člověka a vlivu přirozených disturbancí.


Metody

Dendrometrická a fytocenologická šetření budou prováděny na trvalých výzkumných plochách na vybraných stanovištích podle metodiky vyvinuté na pracovišti řešitelského týmu a publikované v předchozích pracích (např. Vrška et al., 2002). Metodický postup využívá moderních technologií počítačem podporovaného sběru terénních dat. Je tak dána záruka přesnosti a opakovatelnosti měření spolu s vysokou produktivitou práce. Kromě samotného venkovního šetření se významně zefektivňuje i následné zpracování a interpretace dat.
Půdní prostředí bude studováno na síti hlubokých půdních sond založených v 70. letech 20. století, která bude podle potřeby doplněna o další půdní profily, a to zejména z důvodu potřeby detailnějšího popisu pedodiverzity lokalit. Všechny horizonty půdních profilů byly od 70. let 20. století nejméně 2x detailně popsány a laboratorně analyzovány.
Výsledky

povedou k hlubšímu pochopení dynamiky přirozených ekosystémů, včetně pochopení role člověka v jejich vývoji a umožní lépe definovat možná rizika dalšího vývoje a zásady budoucího managementu o chráněná území.copyright (c) 2015 - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. logo VUKOZ