hlavicka

Monitoring a analýza dynamiky krajiny

Kvalitativní charakteristiky lesních ekosystémů, zejména jejich biotické složky do značné míry závisí na prostorovém kontextu dané lokality a jejím historickém vývoji. Studium dynamiky krajiny dokáže odhalit případný antropogenní tlak na ekosystémy.

Monitoring a anlýza dynamika krajiny bude rozdělena na dvě části - širší okolí vybraných lokalit přirozených lesů a vybraná velkoplošná chráněná území.

Cíle

V širším okolí vybraných monitorovaných lokalit přirozených lesů bude hodnocena dynamika krajinného pokryvu za posledních 190 let a budou posuzovány zejména ukazatele stability, kontinuity a konektivity lesních ekosystémů, resp. míry jejich fragmentace nelesními biotopy, cestní sítí a dalšími antropogenními prvky, a také intenzita procesů odehrávající se v bezprostředním okolí lokalit. Dále budou hodnoceny změny struktury krajinného pokryvu, které budou analyzovány pomocí indexů kontrastu (rozdíl mezi sousedícími třídami krajinného pokryvu), diverzity krajinného pokryvu a změn velikostí jádrových území z pohledu jednotlivých zájmových skupin sledovaných organismů. Rovněž bude analyzována intenzita lidských aktivit pomocí ukazatelů vzdálenost k sídlům, hustota cestní sítě, počet/hustota jednotlivých antropogenních prvků.
Ve vybraných velkoplošných chráněných územích bude hodnocen stav a vývoj struktury lesních ekosystémů v kontextu fragmentace antropogenními prvky v horizontu moderní ochrany přírody, tj. od 50., resp. 60. let 20. století do současnosti s důrazem na dynamiku antropogenních prvků, které mohou negativně ovlivňovat předměty ochrany v krajinném měřítku (změny cestní sítě a sídelní struktury, vývoj rekreačních oblastí se zaměřením na lanové dráhy a lyžařské vleky).
Metody

Analýzy budou provedeny metodami GIS za využití specializovaných nástrojů. Jako podkladová data budou využity digitalizované mapy II. a III. vojenského mapovaní z 19. století, historické topografické mapy z 20. století, aktuální ortofotomapy a příslušné digitální vrstvy (databáze DMU z 90. let 20. století a ZABAGED ze současnosti).


Výsledky

by měly přispět k objasnění vlivu změn struktury krajiny v širším prostorovém kontextu na biotu nejcennějších částí lesních ekosystémů a k dokumentování vzrůstajícího antropogenního vlivu na vybraná chráněná území.copyright (c) 2015 - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. logo VUKOZ